REGULAMIN Serwisu Comarch Moje BR

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu Comarch Moje BR przez Comarch Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Alei Jana Pawła II 39A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000057567 (zwaną dalej Comarch). Wysokość kapitału zakładowego Comarch wynosi 8 133 349,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. Numer NIP: 677 - 00 - 65 – 406.

§1
Definicje

Użyte w Regulaminie Serwisu Comarch Moje BR określenia należy rozumieć jak podano poniżej:
Operator Serwisu Comarch Moje BR (Operator) – Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy Alei Jana Pawła II 39A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000057567.
Serwis Comarch Moje BR – platforma działająca pod adresem https://www.mojebr.pl oraz aplikacja mobilna działająca na platformach iOS i Android, dostępna pod adresami:

umożliwiająca korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem Serwisu Comarch Moje BR przez Operatora Serwisu Comarch Moje BR, w szczególności wystawianie dokumentów handlowych, komunikację z biurem rachunkowym, wczytywanie dokumentów kosztowych poprze usługę Comarch OCR.
Dokumenty handlowe - dokumenty stwierdzające zakup i sprzedaż towarów lub usług, tj. faktury VAT, faktury proforma oraz faktury zakupu.
Klient Końcowy – prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą.
Użytkownik Konta Comarch Moje BR (Użytkownik) – osoba fizyczna, która wykorzystując Login i Hasło, korzysta z Serwisu Comarch Moje BR w imieniu i na rzecz Klienta Końcowego.
Konto Comarch Moje BR (Konto) – wydzielona przestrzeń Serwisu Comarch Moje BR, określona unikalnym Loginem i zabezpieczona Hasłem, do którego wyłączny dostęp posiada Klient Końcowy oraz upoważniony przez niego Użytkownik.
Hasło – ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Konta Comarch Moje BR.
Login – adres e-mail użytkownika, wykorzystywany wraz z Hasłem do autoryzacji dostępu do Konta Comarch Moje BR.
Baza Kont – zbiór danych, w tym danych osobowych Klientów Końcowych oraz wskazanych przez niego Użytkowników Konta Comarch Moje BR, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób przez Operatora Serwisu Comarch Moje BR.
Umowa (Umowa Konta Comarch Moje BR) – umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Comarch Moje BR

§ 2
Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Serwisu Comarch Moje BR

Dla poprawnego działania Serwisu Comarch Moje BR koniecznym jest posiadanie przez Użytkownika co najmniej jednego z urządzeń:

 1. Komputer, komputer osobisty, desktop z zainstalowaną aktualną wersją jednej z przeglądarek:
  • Google Chrome;
  • Mozilla Firefox;
  • Microsoft Edge;
  • dla komputera Mac OS przeglądarka Safari.
 2. Smartfon lub tablet z systemem operacyjnym:
  • Android 8.0 i kolejne – z zainstalowaną przeglądarką Google Chrome;
  • iOS 12 i kolejne z zainstalowaną przeglądarką Safari.

Przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz mieć włączoną obsługę plików cookies.

Wymagane są także :

 • dostęp do Internetu o minimalnej przepustowości łącza internetowego 5 Mbit/s;
 • Oprogramowanie do czytania plików w formacie pdf;
 • Konto email.

§3
Zawarcie i przedmiot Umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Comarch Moje BR

 1.  Umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu Comarch Moje BR zostaje zawarta poprzez złożenie zgłoszenia elektronicznego oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Operator Serwisu Comarch Moje BR automatycznie generuje wówczas Konto Comarch Moje BR dla Klienta Końcowego
 2. Operator udostępnia Klientowi Końcowemu pełną funkcjonalność Serwisu Comarch Moje BR w ramach określonych limitów podanych na stronie https://www.mojebr.pl.
 3. Usługa Konta Comarch Moje BR może zostać dezaktywowana na życzenie Klienta. W przypadku dezaktywowania konta umowa zostaje rozwiązana.
 4. Umowa na świadczenie usług w ramach Serwisu Comarch Moje BR zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 5. Przedmiotem Umowy jest zapewnienie Klientowi dostępu do Konta Comarch Moje BR.
 6. Podane przez Klienta Końcowego w formularzu rejestracyjnym dane, powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W okresie świadczenia usługi Konta Comarch Moje BR Klient Końcowy zobligowany jest do niezwłocznego aktualizowania tych danych, w każdym przypadku ich zmiany. W przypadku braku wykonania tego obowiązku lub jego nienależytego wykonania, wszystkie oświadczenia, faktury lub informacje wysłane do Klienta końcowego przez Operatora Serwisu Comarch Moje BR na dotychczasowo podane dane, w tym adresy elektroniczne, będą uważane za skutecznie doręczone.

§4
Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja Klienta Końcowego dotycząca usług świadczonych w ramach Serwisu Comarch Moje BR winna zostać przesłana Operatorowi Serwisu Comarch Moje BR w formie pisemnej, na adres siedziby Operatora Serwisu Comarch Moje BR i określać:
  • dane Klienta Końcowego, umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, jako Klienta Końcowego;
  • uwagi Klienta Końcowego;
  • okoliczności uzasadniające reklamację Klienta Końcowego;
  • ewentualnie sugestie Klienta Końcowego, co do sposobu usunięcia zarzucanej nieprawidłowości.
 2. Operator Serwisu Comarch Moje BR obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacji lub wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Operatora Serwisu Comarch Moje BR przez podmioty, za które Operator Serwisu Comarch Moje BR nie ponosi odpowiedzialności, bądź działają na rzecz Operatora Serwisu Comarch Moje BR, jako podwykonawcy, Operator Serwisu Comarch Moje BR przesyła Klientowi Końcowemu w terminie 7 dni, informację o potrzebie uzupełnienia przez niego zgłoszenia lub wyjaśnienia tych okoliczności.
 3. Zgłoszenie niespełniające wymogów, o których mowa w ust. 1 jest nieskuteczne do dnia jego uzupełnienia i termin 14 dni na odpowiedź Operatora Serwisu Comarch Moje BR biegnie od dnia poprawnego uzupełnienia zgłoszenia reklamacji.

§5
Odpowiedzialność Comarch

 1. Odpowiedzialność Operatora wobec Klienta Końcowego ze wszystkich tytułów wynikających ze świadczenia usług w ramach Serwisu jest ograniczona do wartości 2 000,00 zł.
 2. Operator nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w dostępie Klienta Końcowego do Internetu lub przerw w świadczeniu usług spowodowanych niewywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie.
 3. Operator nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez Klienta Końcowego korzyści, które uzyskałby, gdyby szkody nie wyrządzono.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z brakiem u Klienta Końcowego odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem Loginu i Hasła lub udostępnieniem przez Klienta Końcowego Loginu i Hasła osobom nieuprawnionym lub niegodnym zaufania.

§6
Bezpieczeństwo danych powierzonych Comarch w związku ze świadczeniem usług w ramach Serwisu Comarch Moje BR

 1. Dane wprowadzone przez Klienta Końcowego do Konta Comarch Moje BR są własnością Klienta, który jest ich Administratorem.
 2. Wszystkie dane wprowadzone do Konta Comarch Moje BR będą przechowywane przez Operatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 3. Operator zobowiązuje się, że nie będzie w żaden sposób wykorzystywał danych wprowadzonych przez Klienta Końcowego, co nie dotyczy jednak danych niezbędnych do wykonania Umowy oraz danych osobowych, które zgodnie z przepisami prawa, Operator jest zobowiązany udostępnić sądom, organom ścigania lub administracji publicznej.
 4. Wszystkie dane przechowywane przez Operatora będą chronione i zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz oraz przed nieuprawnionym dostępem wewnętrznym (tj. przed dostępem nieuprawnionych pracowników Operatora). Operator zobowiązuje się filtrować dane za pomocą „ścian ogniowych” (firewall), w celu ich zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.
 5. Dane Klienta Końcowego będą przechowywane przez Operatora na serwerach wyposażonych w profesjonalne systemy podtrzymywania napięcia oraz dodatkowo tworzone będą kopie bezpieczeństwa danych w cyklu 24 godzinnym na niezależny nośnik, w celu dodatkowego zabezpieczenia przed utratą. Operator zobowiązuje się do zachowywania kopii bezpieczeństwa danych z ostatnich 14 dni.
 6. Po upływie 14 dni od rozwiązania Umowy Konta Comarch Moje BR dane wprowadzane przez Klienta Końcowego są bezpowrotnie kasowane, bez możliwości ich odzyskania.
 7. W celu umożliwienia realizacji Umowy Konta Comarch Moje BR niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych, a tym samym zawarcie między Klientem Końcowym, a Operatorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa powierzenia danych zostanie zawarta w formie elektronicznej.

§7
Postanowienia końcowe.

 1.  W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie oraz Umowie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy na świadczenie usług w ramach Serwisu Comarch Moje BR za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 3. Operator może wprowadzać zmiany do Regulaminu. Informacje o nowej treści regulaminu oraz dacie jego wejścia w życie Operator umieszcza na stronie internetowej https://www.mojebr.pl.
 4. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o zmianie Regulaminu, Klient Końcowy może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy - w takim przypadku Umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu Comarch Moje BR ulega rozwiązaniu w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu powyżej Strony wiąże Umowa o treści wynikającej ze zmienionego Regulaminu Serwisu Comarch Moje BR.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 grudnia 2022 r.

Comarch S.A.
ul. prof. M. Życzkowskiego 29
31-864 Kraków
Kontakt
Telefon: 
+48 12 684 88 80
*
*w dni robocze 9:00 - 17:00
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram